Общи условия

Общи условия, Политика за лични данни, Политика за Бисквити (cookies)

Общи условия за ползване на сайта https://brezentdd.com/

При разногласия и възникнал спор с Брезент Д енд Д ЕООД, потребителят може да отнесе спора за алтернативно решаване пред помирителна комисия към Комисията за защита на потребителите: https://kzp.bg/pomiritelna-komisiya , както и да подаде жалба на Интернет страницата за онлайн решаване на спорове ОРС ) https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=BG

 1. ПРЕДМЕТ

Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между Брезент Д енд Д ЕООД, гр. Бургас, ж.к. “Меден рудник“ бл.410, наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК, и клиентите, наричани по-долу ПОЛЗВАТЕЛИ, на уеб сайта https://brezentdd.com/

Други понятия и наименования:

Потребител: Всяко едно физическо или юридическо лице, извършило поръчка на стока или услуга от сайта https://brezentdd.com/чрез техническите средства (форми за поръчка) на страницата.

Лични данни: Всяка информация, отнасяща се до физическо лице, което е идентифицирано или може да бъде идентифицирано пряко или непряко чрез идентификационен номер или чрез един или повече специфични признаци.

Обработване на лични данни: Всяко действие или съвкупност от действия, които могат да се извършват по отношение на Личните данни с автоматични или други средства, като събиране, записване, организиране, съхранение, адаптиране или изменение, възстановяване, консултиране, употреба, разкриване или предаване, разпространяване, актуализиране или комбиниране, блокиране, заличаване или унищожаване на данните.

Субект на лични данни: Всяко физическо лице, чиито Лични данни се обработват.

ІІ. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА НА УСЛУГА

Чл. 2. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

 1. Наименование на Доставчика: Брезент Д енд Д ЕООД
 1. Седалище и адрес на управление гр. Бургас, ж.к. “Меден рудник“ бл.410. Вписване в публични регистри: ЕИК 102853806
  3. Номер на удостоверение за администратор на личните данни…
  4. Надзорни органи:
  (1) Комисия за защита на личните данни
  Адрес: София 1592, бул. Проф. Цветан Лазаров № 2,
  тел.: (02) 940 20 46
  факс: (02) 940 36 40
  Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
  Уеб сайт: www.cpdp.bg

(2) Комисия за защита на потребителите
Адрес: 1000 гр. София, пл.Славейков №4А, ет.3, 4 и 6,
тел.: 02 / 980 25 24
факс: 02 / 988 42 18
гореща линия: 0700 111 22
Уеб сайт: www.kzp.bg

III. ХАРАКТЕРИСТИКИ

Брезент Д енд Д ЕООД управлява уеб страницата https://brezentdd.com/, чрез която посетителите имат възможност да изпращат запитвания за предлаганите от Брезент Д енд Д ЕООД услуги.

 1. ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Във връзка с Регламент (ЕС) 2016/679, актуализирахме нашата политика за защита на личните данни, за да гарантираме максимално добра и защитена обработка на вашите данни.
Поради тази причина вземаме всички нужни мерки по отношение на сигурността, за да можете Вие да се чувствате защитени, когато посещавате и поръчвате онлайн от https://brezentdd.com/. Тези мерки се прилагат при посещение и извършване на поръчка, както и по отношение на всички данни, които ни предоставяте в процеса на комуникация с нас.
Моля, прочетете този документ внимателно. Той съдържа Политиката за защита на личните данни на посетителите и потребители на https://brezentdd.com/  и е неразделна част от Общите условия за ползване от физически и юридически лица – крайни потребители на https://brezentdd.com/ . В случай че не сте съгласни с Общите условията, няма възможност да използвате сайта и услугите предлагани в него. При промяна на Политиката, промените ще бъдат публикувани тук.

С приемането на настоящите Oбщи условия ползвателят на https://brezentdd.com/ дава безсрочното си изрично и безусловно съгласие, до евентуалната му изрична писмена отмяна, предоставените от него лични данни да бъдат събирани, съхранявани, обработвани и използвани от Брезент Д енд Д ЕООД и упълномощени от него трети лица за целите на коректното изпълнение на договора за продажба от разстояние и доставка на поръчани стоки или услуги.

Настоящата политика на Брезент Д енд Д ЕООД събира лична информация в различни ситуации. Поради това ние също много внимателно третираме цялата лична информация по конфиденциален и сигурен начин. В тази политика можете да прочетете повече за указанията как третираме личната информация, която събираме, когато използвате нашия уеб сайт, да поръчате стока и сключите договор за продажба от разстояние с нас или да се свържете с нас в нашия уеб сайт, социални мрежи или имейл.

Настоящият документ установява правилата, които Брезент Д енд Д ЕООД , гр. Бургас, ж.к. Меден рудник, бл.410, ЕИК 102853806, прилага спрямо посетителите и клиентите поръчващи стоки от интернет страницата: https://brezentdd.com/.

Събирането и обработването на личните данни на посетителите и клиентите става на основание чл. 4, ал. 1, т. 2 и 3 от Закона за Защита на личните данни и по-конкретно въз основа на следното:

– Изрично получено съгласие на посетителите попълващи форми за запитвания онлайн;
– Изрично получено съгласие за бисквитки (cookies). Виж „Политика на Бисквитките“ по-долу в документа.
– Кой е администраторът на данни.
Съгласно приложимия закон за личните данни, Брезент Д енд Д ЕООД се счита за администратор на лични данни във връзка с личната информация, която ни предоставяте.

Информация за връзка:

Брезент Д енд Д ЕООД
Адрес: гр. Бургас, бул. Ген. Владимир Вазов №14, база Автотрафик
тел.: 056/852058
e-mail: info@brezentdd.com

Важно е да знаете, че:
Ако не желаете да обработваме Личните Ви данни по начина, описан в настоящия документ, моля, не ни ги предоставяйте. Предоставянето на Лични данни е доброволно, с оглед на посещаването и извършването на онлайн запитвания от уеб страницата https://brezentdd.com/. Евентуалният Ви отказ да предоставите необходимите Лични данни за посещение или извършване на онлайн запитвания от нашия сайт би означавал отказ да използвате съответните услуги или да извършвате онлайн запитвания. В определени случаи Вашето изрично съгласие за обработване на Лични данни може да не е необходимо, ако е налично друго правно основание, например спазване на законовите задължения на Брезент Д енд Д ЕООД, необходимост за изпълнение на договор и др.

Лични данни, които се събират и обработват. Видове Субекти на лични данни, Категории обработвани данни, Цели на обработването, Срок на съхранение.

При обработването на лични данни Брезент Д енд Д ЕООД спазва всички приложими към дейността му нормативни актове по защита на личните данни, включително, но не само Регламент (ЕС) 2016/679. Съгласно Регламента, лични данни е всяка информация, която се отнася до Вас и чрез която можете да бъдете идентифицирани. Обработване на лични данни е всяко действие или съвкупност от действия, които могат да се извършат по отношение на личните данни с автоматични или други средства.

Групи лица, за които се обработват данни:

Във връзка с предоставяните услуги и продукти Брезент Д енд Д ЕООД обработва информация относно следните Субекти на данни:
– физически лица, посещаващи и извършващи онлайн запитвания на сайта https://brezentdd.com/;
– физически лица, информация за които се съдържа в запитвания (вкл. по е-mail или друг електронен път или чрез обаждане), искания, сигнали, жалби или друга кореспонденция, отправена към Брезент Д енд Д ЕООД .

Информация, която Вие предоставяте:

Вие сами решавате дали и как да използвате сайта https://brezentdd.com/  и услугите представени в него. Във формите, чрез които се въвеждат лични данни, ясно обозначаваме задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните. Данните, попълването на които е задължително, са такива, без които е невъзможно да предоставим съответната услуга, дистанционна продажба, доставка на продукт или част от нея.
Според начина, по който лицата използват страницата https://brezentdd.com/ и предоставяните от нея услуги и продукти, те спадат в следните категории, изброени по-долу. В зависимост от тях, данните на Субектите се обработват в отделни Регистри на лични данни, като при всеки от тях обработването може да включва различни видове данни, цели и основания, срокове за съхранение, мерки за защита и други.

Едно и също лице може да попада едновременно в повече от едно от изброените подразделения. Например, всеки Посетител може да бъде и Потребител-купувач освен това е и абониран потребител за получаване на търговски съобщения и новини.

Категория 1: Посетители:

Посетител е всяко лице, което зареди в уеб браузъра си домейна https://brezentdd.com/ или посещава различни негови секции и подстраници (независимо дали чрез директно въвеждане на електронния адрес в браузъра или чрез препратка от друг интернет сайт или ресурс).

Категории данни, които могат да бъдат обработвани: Онлайн идентификатори, съхранени в локални бисквитки (cookies) в устройството/браузъра на посетителя; Данни за местонахождение, посочвани от посетителя; Данни за държава/град, базирани на IP адреса на потребителското устройство, неизменна част от получаваната от всеки уеб сайт информация; Информация за извършени действия от субекта в Платформата; Информация за вида на използвания браузър/устройство.

Цели на обработването:

Осигуряване на основни и спомагателни функции, необходими за коректното и пълноценното функциониране на уебсайта https://brezentdd.com/; Преброяване на посетителите и анализ на посещаемостта на страницата; Осигуряване на необходими условия за прилагане на услуги на маркетингови платформи.

Срок за съхранение: До изтичане на валидността на всяка бисквитка (до 1 година от момента на записването), носител на съответната информация, или до изтриването от страна на субекта, в чието устройство/браузър се съхранява.

Правно основание за обработването: Съгласие с Политиката за бисквитки.

Категория 2: Абонати за E-mail:

E-mail абонат е всеки Посетител, който е извършил абониране за автоматичен електронен e-mail бюлетин на страницата https://brezentdd.com/, за получаване на писма по e-mail, съдържащи различни единици информация: търговски предложения, новини и други. Електронният e-mail бюлетин се изпраща директно от Администратора, без използване на външни посреднически услуги.

Категории данни, които могат да бъдат обработвани: Имена, E-mail адрес, Преференции на абоната относно предмета на абонамента му (интерес към категории продукти и новини и други настройки), Информация за използвания браузър/устройство.

Цели на обработването: Осигуряване на възможност и обслужване на електронни абонаменти (e-mail бюлетини), за които посетители изрично и самостоятелно се записват (абонират) – за получаване по e-mail на търговски предложения и други.

Срок за съхранение: 1 година или до 1 месец след прекратяване на абонамента от страна на абоната или от страна на Администратора.

Правно основание за обработването: Изрично съгласие за включване в списък с получатели (абониране за e-mail бюлетин).

Категория 3: Потребители:

Категории данни, които могат да бъдат обработвани: Имена, Адрес, Телефонен номер, E-mail адрес и данни за фактура, когато потребителя желае да получи такава.

Цели на обработването: Осигуряване на възможност за извършване на запазване на час чрез страницата davinciclinic-bg.com

Срок за съхранение: До 30 дни след последното запазване на час от потребителя.
ВАЖНО! Данните които са предоставили потребителите на https://brezentdd.com/ се използват единствено и само с цел регистриране на поръчка на потребителя и не се съхраняват и обработват от наша страна след упоменатият 30 дневен срок по-горе.

Данните за поръчки и запитвания от потребителя се съхраняват и обработват единствено и само с цел изпълнението им. Не се съхраняват и обработват за по-дълъг срок от срока описан по от наша страна.
Лични данни, които НЕ СЕ събират и обработват:

Данни на непълнолетни лица:

Продуктите и услугите, предоставяни от интернет страницата https://brezentdd.com/  (Брезент Д енд Д ЕООД ), са предназначени за лица, навършили 18 години. Ако Вие сте непълнолетно лице, не можете да използвате услугите ни без предоставяне на изрично писмено разрешение от страна на родител или настойник. Ако използвате сайта ни без такова разрешение, Вие скривате важна информация от нас и ни подвеждате. В този случай, Брезент Д енд Д ЕООД не носи отговорност за каквито и да било обстоятелства или събития, възникнали като последици от това подвеждане от Ваша страна. Като администратор на данни, от наша страна не събираме лична информация от непълнолетни лица, която може да доведе до тяхното идентифициране.

Брезент Д енд Д ЕООД не събира и не обработва лични данни, а Ползвателите не предоставят лични данни, които се отнасят за следното:

– разкриват расов или етнически произход;
– разкриват политически, религиозни или философски убеждения, членство в политически партии или организации, сдружения с религиозни, философски, политически или синдикални цели;
– се отнасят до здравето, сексуалния живот или до човешкия геном.

Права на Субектите на лични данни, ползватели на https://brezentdd.com/

Регламентът предвижда следните права:

Право на информираност – Настоящата Политика има за цел да Ви информира подробно за обработването на Вашите лични данни във връзка с предоставяните продукти и услуги.
Право на достъп – Вие имате право да получите потвърждение дали се обработват Ваши лични данни, достъп до тях и информация относно обработването им и правата Ви във връзка с това.

Ползвателите на https://brezentdd.com/ имат право на достъп до личните данни, които се отнасят за тях, като изпратят до Брезент Д енд Д ЕООД писмено искане за предоставяне на достъп по електронен път.

Брезент Д енд Д ЕООД предоставя достъп само до данните отнасящи се за съответното физическо лице, което е изпратило искането за предоставяне на достъп. Физическото лице, за което се отнасят данните има право по всяко време да изисква от Брезент Д енд Д ЕООД следното:

– потвърждение за това, дали отнасящи се до него данни се обработват, информация за целите на това обработване, за категориите данни и за получателите или категориите получатели, на които данните се разкриват;
– съобщение в разбираема форма, съдържащо личните данни на физическото лице, които се обработват, както и всяка налична информация за техния източник;

Физическото лице, чиито данни се обработват има право да изисква действията по право на достъп до личните данни безплатно, най-много веднъж на всеки 12 месеца.

Исканията, отправени до Брезент Д енд Д ЕООД, съгласно настоящата политика трябва да съдържат най-малко следното:

– име, адрес и други данни за идентифициране на съответното физическо лице;
описание на искането;
– предпочитана форма за предоставяне на информацията;
– подпис, дата на подаване на заявлението и адрес за кореспонденция.

Когато искането се подава от пълномощник на лицето, прилага се и нотариално заверено пълномощно.

Брезент Д енд Д ЕООД се произнася по искането на физическото лице в срок до 14 работни дни от подаването му. Този срок може да бъде удължен от Брезент Д енд Д ЕООД до 30 работни дни, когато обективно се изисква по-дълъг срок за събирането на всички искани данни и това сериозно затруднява дейността на Брезент Д енд Д ЕООД .

Право на коригиране – Вие имате право да коригирате Ваши лични данни, в случай че те са непълни или неточни.

Право на изтриване – Вие имате право да поискате изтриване на данни, освен в случаите, в които за тяхното обработване е налице съществено основание и/или законово задължение.
Право на ограничаване във връзка с обработването на данни – Регламентът предвижда възможност да ограничите обработването на Ваши лични данни, ако са налице основания за това, предвидени в него.

Право на преносимост на данните – Вие имате право да получите личните данни, които сте предоставили и които се отнасят за Вас, в структуриран, популярен формат, пригоден за машинно четене, както и да използвате тези данни за друг администратор по Ваша преценка.
Право на оттегляне на съгласие – Вие имате право по всяко време да оттеглите съгласието си за обработването на лични данни, което е на базата на дадено от Вас съгласие. Такова оттегляне не засяга законосъобразността на обработването въз основа на даденото съгласие до момента на оттеглянето му. При услуги като абонамент за търговски съобщения по имейл, абонирането за които става на базата на Вашето изрично желание (съгласие), е предвидена възможност за прекратяване на абонамента по всяко време (оттегляне на съгласието).
Право на възражение – Вие имате право да възразите по отношение на данни, обработвани на базата на легитимен интерес. В случай на постъпване на такова възражение, ние ще разгледаме Вашето искане и ако е основателно, ще го изпълним. Ако считаме, че съществуват убедителни законови основания за обработването или че то е необходимо за установяването, упражняването или защитата на правни претенции, ще Ви информираме за това.
Право на жалба до надзорен орган – Вие имате право да подадете жалба до надзорен орган, ако считате, че обработването на лични данни отнасящи се до Вас, нарушава приложимото законодателство по защита на личните данни. Надзорният орган в Република България е Комисията за защита на личните данни:

Комисия за защита на личните данни
Адрес: гр. София 1592, бул. Проф. Цветан Лазаров № 2,
тел.: (02) 940 20 46, факс: (02) 940 36 40
Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
Уеб сайт: www.cpdp.bg

Други данни:

Брезент Д енд Д ЕООД може да обработва данни, отнасящи се до Вас, в случаите, когато Вие предоставите доброволно такива данни чрез попълване на съответни електронни форми в сайта https://brezentdd.com/, изпращане на e-mail съобщения до нас и комуникация по други електронни канали.

Политика на Бисквити (Cookies):

За функционирането на Сайта е необходимо ползването на бисквити. Можете да намерите детайлно описание на използваните бисквити и тяхното предназначение в раздел V.

Сигурност на данните:

При събирането и обработването на личните данни на Ползвателите, Брезент Д енд Д ЕООД осигурява достатъчна степен на защита съобразно развитието на информационните технологии срещу случайно или незаконно унищожаване, или от случайна загуба, от неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване. Вашите лични данни се съхраняват само толкова дълго, колкото е необходимо за изпълнението на нашите услуги. По-продължително съхранение на данните може да се наложи поради законови или правни наредби.

Информацията в електронен вид се съхранява на защитени сървъри, чрез криптиращ софтуер съобразен с изискванията на EU GDPR на територията на Европейския съюз, инсталирани в професионално оборудвано и технически поддържано помещение за колокация на телекомуникационно оборудване. Трансферът на данни между сървърите и клиентското устройство/браузър се извършва криптирано, чрез HTTPS.

В Сайта се използват различни логове със следните цели:

За подсигуряване на надеждното функциониране на Услугите и установяване на технически проблеми;
За подсигуряване сигурността на Услугите и откриване на злонамерени действия;
За измерване на посещаемостта и ползваемостта на Сайта;
Логове в случаите, в които това се изисква от закона (като логове на електронни волеизявления).

Сървърни логове, логове на устройства за защита на сигурността (Web Application Firewalls) и др. устройства, попадащи в тази категория. Тези логове са необходими за установяване на технически проблеми, откриване на злонамерени действия и др. от посочените по-горе цели. Те се съхраняват за период до 1 /една/ година. Логовете могат да съдържат следната информация: дата и час, IP адрес, URL, информация за браузър и устройство. В допълнение някои от устройствата е възможно да използват технология за сигурност, базирана на бисквити.

Когато посещавате нашите уеб страници, уеб сървърите ни запаметяват стандартно името на Вашия интернет доставчик, IP-адреса, уеб страницата, от която ни посещавате, уеб страниците, които посещавате при нас, както и датата и продължителността на посещението. Използването на IP-адреса се ограничава до технически необходимия обем, съкращава се за целите на статистиката и по този начин се използва само анонимно. Данните не са свързани с персонални данни. Ние използваме бисквитки, за да разпознаваме преференциите на посетителите и съответно да структурираме оптимално нашите уеб страници. Отделният ползвател остава анонимен. Персонални данни се запаметяват само тогава, когато Вие доброволно ни предоставите същите при предложените онлайн услуги.

Защита на данните в организацията:

Всички сътрудници и служители на Брезент Д енд Д ЕООД са обучени и са се задължили в писмен вид да спазват разпоредбите и указанията за защита на личните данни и за сигурността на данните, както и да пазят тайната на личните данни.

Предоставяне на Лични данни към трети лица:

Дружеството не предоставя данни към трети лица, с изключение на следните случаи:

Ако имаме законово задължение да разкрием или споделим данни;
Ако сме получили изрично съгласие от съответния Субект на данни;

Брезент Д енд Д ЕООД не предоставя Ваши лични данни на трети лица по никакъв друг начин, освен в описаните в тази настоящите Политика лични данни, Общи условия и предвиденитe в закона случаи.

Заличаване (Чрез технически средства и подписан документ-протокол):

Данните се заличават след изтичане на посочения по-горе срок за съхранение и обработване (в зависимост от категорията лични данни). Междувременно същите могат да бъдат предоставени само и единствено по надлежния ред на компетентните държавни органи при упражняване на техните контролни правомощия или на компетентен съд в случай на възникнало съдебно производство, по което те имат отношение. В случай на възникнал правен спор или производство, налагащо запазване на данни и/или искане от компетентен държавен орган, е възможно запазване на данни за по-дълъг от посочените срокове до окончателно приключване на възникналия спор или производство пред всички инстанции.

Промени:

Брезент Д енд Д ЕООД си запазва правото да добавя нови, както и да променя или премахва съществуващи клaузи и условия в настоящата Политика за лични данни, без да е необходимо предварително предупреждение. Настоящите Общи условия и Политика на лични данни е възможно да бъдат променяни във връзка с развитие, добавяне на нови, промяна или прекратяване на услуги и продукти или при законодателни промени. При извършване на промени, те ще бъдат сведени до Вашето знание и публикувани тук.

Поради това че https://brezentdd.com/ и неговите подстраници може да бъдат ползвани само съгласно актуалните Общи условия и Политика на лични данни. В случай че не сте съгласни с тях, нямаме техническа възможност да Ви предоставим ползване на услугите в Сайта. Ако не сте съгласни с Общите условия и Политика за лични данни, не трябва да ползвате https://brezentdd.com/.

Други:

Освен при умисъл или при груба небрежност, Брезент Д енд Д ЕООД не отговоря за вреди и пропуснати ползи, настъпили в резултат на ползване или невъзможност за ползване на сайта https://brezentdd.com/   и услугите предлагани в него.

Споровете по Общите условия и Политика за лични данни ще бъдат решавани от компетентния български съд в град Бургас.

В случай че някоя от клаузите по настоящите Общи условия и Политика за лични данни се окаже недействителна, това няма да влече недействителност на други клаузи. По неуредени въпроси се прилага законодателството на Република България.

Точност на предоставяната информация:
Брезент Д енд Д ЕООД не носи отговорност за верността на предоставяните от Вас данни, не извършва проверки в този смисъл и не гарантира действителната самоличност на физическите лица, предоставили данните. Във всички случаи на съмнения от Ваша страна, на установена измама и/или злоупотреба, молим да ни уведомите незабавно.

 1. ПОЛИТИКА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА БИСКВИТКИ

Настоящият документ е неизменна част от Общите условия за ползване на сайта https://brezentdd.com/. За да сме сигурни, че получавате най-подходящата информация и най-доброто обслужване, когато посещавате уебсайта ни, ние използваме т.нар. бисквитки (cookies). Те ни помагат да Ви осигурим персонализирано и максимално лесно преживяване при използване на услугите ни, да ги подобряваме и да Ви предоставяме по-релевантно съдържание.

Taзи пoлитикa ce oтнacя дo биcквитки и yeб caйтoвe, пoддъpжaни oт Брезент Д енд Д ЕООД (https://brezentdd.com/) прилага стриктна политика в съответствие с новите изисквания на ЕС и Регламент (ЕС) 2016/679.

Kaквo пpeдcтaвлявaт биcквиткитe?

Бисквитките (HTTP Cookies) са малки текстови файлове, които уеб сървърът може да запише на Вашето устройство/браузър, когато посещавате сайта. При следващо посещение на страница на сайта, браузърът изпраща обратно към сървъра информацията в така създадените бисквитки. Бисквитките са важен компонент за коректното функциониране на почти всеки сайт в интернет.

Те са алфанумерични идентификационни знаци, които ние предаваме на твърдия диск на Вашия компютър с помощта на уеб браузъра Ви. Много процеси в електронната търговия не биха могли да бъдат реализирани без тази техника. Например, по правило, виртуалната количка при онлайн пазаруване се осъществява с Cookies.

Зa кaквo ce изпoлзвaт биcквиткитe?

Биcквиткитe ce изпoлзвaт зa aдaптиpaнe cъдъpжaниeтo нa yeб caйта към пpeдпoчитaниятa нa индивидyaлния пoтpeбитeл и oптимизиpaнe paбoтaтa c oпpeдeлeния yeб caйт. Изпoлзвaт ce oщe зa изгoтвянeтo нa aнoнимнa oбщa cтaтиcтикa, кoятo ни пoмaгa дa paзбepeм кaк пoтpeбитeлят paбoти c yeб caйтoвeтe, кoeтo пoмaгa зa пoдoбpявaнeтo нa тяxнaтa cтpyктypa и cъдъpжaниe, кaтo в cъщoтo вpeмe нямa дocтъп дo личнaтa пoтpeбитeлcкa инфopмaция.

Kaкви биcквитки изпoлзвaмe?

Изпoлзвaмe двa видa биcквитки – Вpeмeнни и фикcиpaни.

ВРЕМЕННИ БИСКВИТКИ:

Това ca вpeмeнни фaйлoвe, кoитo ce гeнepиpaт в кoмпютъpa нa пoтpeбитeля, дoкaтo тoй нe излeзe oт yeб caйтa или нe зaтвopи дaдeнaтa aпликaция (yeб бpayзъp). Тези функционални бисквитки се съхраняват временно на вашето устройство. Този вид бисквитки са жизнено важни и необходими за работата на сайта ни. Използваме ги, за да обработим Вашите поръчки и да осигурим максимално добро изобразяване на уеб страницата.

ФИКСИРАНИ БИСКВИТКИ (за определен период от време):

Този вид бисквитки използваме, за да анализираме представянето на сайта ни и как потребителите ни го използват. Това ни позволява да персонализираме предлаганото съдържание и бързо да идентифицираме и отстраняваме различни проблеми. Тези бисквитки не съдържат информация, свързана с личните данни. Те не съхраняват информация за имена, електронни адреси, IP-адреси и др. Не се създава индивидуален профил на Вашия начин на ползване на магазина. Периодът, за който се използват този вид бисквитки е до 1 (една) година.

Кой друг има достъп до бисквитките, използвани от сайта ни?

Както много компании, ние използваме Google Analytics, за да наблюдаваме трафика на нашите сайтове. Също така, когато използвате бутоните към социалните мрежи (в случая „Фейсбук“), социалната мрежа, която е създала този бутон ще запамети това ваше действие. Може да използваме бисквитки на трети страни, които да ни помогнат, за да извършваме търговската си дейност, за да проучим пазара, за да следим статуса на поръчките и за подобряване на функционалностите на сайта ни.

Използвайки сайта https://brezentdd.com/ и натискайки на бутона Съгласен съм от известието за ползване на бисквитки (cookies), потребителят дава съгласието си да използваме и съхраняваме бисквитки на неговото устройство и да предоставяме такива на трети страни, за да можем да осигурим достъп до сайта си и електронните услуги, които той предоставя, за следене на продажбени данни и посещаемост на сайта.

Ние и нашите доставчици на услуги можем да използваме следните видове бисквитки:

Бисквитки на трети страни, с цел преброяване на посещаемостта:
Използваме няколко външни услуги, които също могат да създават бисквитки в браузъра Ви. Тези бисквитки се управляват от съответните услуги и не се контролират от нас. Информацията в тях е анонимизирана. Предназначението е на тези външни услуги е да преброяват анонимно статистическа информация за посещаемостта на сайта ни, за да можем да следим ефективността на услугите ни и да ги подобряваме. Тези външни услуги за преброяване са:

Google Analytics § GoogleTag Manager:
Този уебсайт използва Google Analytics, услуга за уеб-анализи на Google Inc. (Google). Google Analytics използва така наречените бисквитки, текстови файлове, които се съхраняват на Вашия компютър и осъществяват анализа на употребата на сайта. Събраната с бисквитките информация за Вашата употреба на сайта по правило се предава на сървър на Google в САЩ и се съхранява там. В случаи на активиране на IP-анонимизацията за тази уеб страница, Вашият IP-адрес се съкращава предварително от Google в рамките на държавите-членки на ЕС и на други държави, ратифицирали договора за Европейската икономическа зона. Вашият пълен IP-адрес се предава само в извънредни случаи на сървър в САЩ , където се съкращава. Google използва тези данни по поръчка на собственика на този уебсайт, за да анализира Вашия начин на ползване, за да подготви доклади за активността в уебсайта и за да изпълни други възложени му от собственика услуги, свързани с използването на сайта и на интернет. Препратеният от Вашия браузър в рамките на Google Analytics IP-адрес не се свързва с други данни на Google. Вие можете да предотвратите запаметяването на бисквитки посредством съответната настройка в софтуера на Вашия браузър. Информираме Ви, че в този случай евентуално няма да можете да използвате в пълен обхват всички функции на този уеб сайт.
Вие можете също така да предотвратите предаването на създадените с бисквитките, свързани с Вашето ползване на сайта данни (в т. ч. Вашия IP-адрес) на Google, както и обработката на тези данни от Google, като свалите и инсталирате съответната приставка за Вашия браузър.

Бисквитки на трети страни, с рекламни цели:

Използваме няколко външни услуги – рекламни мрежи, които също могат да създават бисквитки в браузъра Ви. Тези бисквитки се управляват от съответните услуги и не се контролират от нас. Информацията в тях е анонимизирана. Предназначението е на тези външни услуги е да осигурят възможности за извършване на рекламни кампании. Външните услуги могат да използват бисквитки с цел идентифициране и персонализация на реклами към платформата ни във външни сайтове и услуги. Такива външни рекламни платформи са:

 • Google Ads;
 • Facebook Ads;
 • AdWise
 • Etarget;
 • Httpool;
 • Easyads.

Google Ads:
Сайтът използва Google Remarketing, услуга на Google за публикуване на обяви в интернет. За тази цел се събира информация в анонимизирана форма за Вашето поведение по време на сърфирането Ви в нашата уеб страница и се съхранява в компютъра Ви с помощта на бисквитки-текстови файлове. На база на информацията, събрана в бисквитките, други фирми, включително Google, показват реклами на техните сайтове в интернет. Можете да деактивирате това използване на бисквитки от Google, като кликнете на следния линк: Google линк за уреждане на заявки. Още информация относно тази технология на Google може да намерите тук Google наредби за защита на личните данни .

Изтpивaнe нa биcквитки

Във всеки един момент може да оттеглите съгласието си за съхраняване на бисквитки, както и да ги изтриете. Всички съвременни браузъри предоставят възможност да спрете съхраняването на бисквитки като за целта може да направите съответните настройки в браузъра. Ако регистриран потребител реши да спре съхраняването на бисквитки, той може да няма достъп или да не може да се възползва в пълен обем от функционалностите на https://brezentdd.com/.

Пo пpaвилo aпликaциитe, изпoлзвaни зa cъpфиpaнe в yeб caйтoвe, пoзвoлявaт зaпaзвaнeтo нa биcквитки пo пoдpaзбиpaнe. Taзи нacтpoйкa мoжe дa бъдe пpoмeнeнa тaкa, чe aвтoмaтичнoтo зaпaмeтявaнe нa биcквитки дa бъдe блoкиpaнo в yeб бpayзъpa или пoтpeбитeлят дa бъдe инфopмиpaн вceки път, пpeди биcквиткитe дa бъдaт зaпaмeтeни нa кoмпютъpa. Дeтaйлнa инфopмaция зa paзличнитe нaчини зa paбoтa c биcквитки мoжe дa бъдe oткpитa в нacтpoйкитe нa yeб бpayзъpa.

Можете да деактивирате запаметяването на бисквитки от Вашия браузър, можете да го ограничите за определени сайтове или така да настроите браузъра си, че да Ви уведомява, веднага щом някоя бисквитка бъде изпратена. По всяко време можете да изтриете бисквитките от твърдия диск на компютъра. Повече информация за това, как да настроите браузъра си по отношение на бисквитките можете да намерите в полето Help на Вашия браузър.

В случай че желаете, можете да използвате и настройките на Вашия браузър, за да изтриете и/или забраните получаването на бисквити от конкретен или от всички сайтове. Повече за това можете да научите на www.aboutcookies.org.

Можете сами да изберете дали да приемате бисквитките или не, както и какъв вид бисквитки бихте искали да приемате, по следните начини:

Настройки чрез Вашия браузър – Можете изрично да забранявате или ограничавате бисквитките чрез настройките на Вашия уеб браузър. Всеки съвременен уеб браузър (Google Chrome, Mozilla Firefox, Edge, Internet Explorer, Safari, Opera и т.н.) дава възможности за:

 • настройки за приемането на бисквитки – забраняване и разрешаване (както цялостно, така и по сайтове);
 • преглеждане на създадените бисквитки;
 • изтриване на създадени бисквитки.
  Важно е да имате предвид, че деактивирането на функциите за бисквитки в браузъра може да доведе до невъзможност да използвате услугите ни, тъй като без задължителните бисквитки платформата ни не може да изпълнява основните си функции.

Настройки чрез външни инструменти:

Инструмент на Google, под формата на приставка към браузъра, чрез който можете лесно да забраните Ваши данни да бъдат ползвани от услугата Google Analytics, която е често използвана от множество сайтове за преброяване на посещения и статистическа информация. Google Analytics Opt-out Browser Add-on: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.
Инструменти, чрез които можете да проверите статуса и да поставите изрична забрана на голям брой рекламни платформи да ползват Ваши данни във връзка с таргетиране и персонализиране на рекламa:
– https://optout.aboutads.info/
– http://www.youronlinechoices.com/bg/%d0%b2%d0%b0%d1%88%d0%b8%d1%8f%d1%82-%d0%b8%d0%b7%d0%b1%d0%be%d1%80
Настройки в платформата на Google относно бисквитки, създавани и управлявани от тяхна страна с рекламни цели: https://adssettings.google.com/authenticated.
Настройки в платформата на Facebook относно бисквитки, създавани и управлявани от тяхна страна с рекламни цели: https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen.
Промени в политиката за бисквитките:

Всички евентуални бъдещи промени в нашата Политика за бисквитки ще бъдат публикувани на тази страница. Ако имате въпроси, коментари или искания, свързани с тази Политика за бисквитките, можете да се свържете с нас на 056/852058 или info@brezentdd.com.

Други полезни връзки:

Повече информация за бисквитките, начина им на работа, както и инструкции за настройки на браузърите, можете да намерите тук:
– Wikipedia: https://bg.wikipedia.org/wiki/HTTP-бисквитка
– AboutCookies: https://www.aboutcookies.org/
Повече информация за поведенческата реклама и защитата на личните данни в интернет можете да намерите на следния адрес: http://www.youronlinechoices.com/bg/

ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

(1) Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от Брезент Д енд Д ЕООД , за което последният ще уведоми всички Ползватели на страницата https://brezentdd.com/.

(3) Ползвателят се съгласява, че всички изявления на Брезент Д енд Д ЕООД във връзка с изменението на тези Oбщи условия ще бъдат изпращани на адреса на електронната поща, посочена от Ползвателя при попълването на формата за поръчка.
(4) Доставчикът публикува тези общи условия на сайта си заедно с всички допълнения и изменения в тях.

ПРЕКРАТЯВАНЕ

Настоящите общи условия и договора на Ползвателя с Доставчика се прекратяват в следните случаи:

– При прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора;
– По взаимно съгласие на страните в писмен вид;
– Едностранно, с предизвестие от всяка от страните в случай на неизпълнение на задълженията на другата страна;
– При обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;
– При изземване или запечатване на оборудването от държавни органи;
– В случай на заличаване на Личните данни на Ползвателя поръчвал от brezentdd.com.
– В този случай сключените, но неизпълнени договори остават в сила и подлежат на изпълнение;
– В случай на упражняване на право на отказ съгласно чл. 55, ал. 1 от Закона за защита на потребителите. В този случай се прекратява само договорът за доставка на съответната поръчана стока, ако правото на отказ от договора е приложимо за съответната категория стоки.

ДРУГИ УСЛОВИЯ

(1) Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма да води до недействителност на целия договор.

(2) За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.

(3) Всички спорове между страните по този договор ще бъдат разрешавани от компетентния съд или Комисията за защита на потребителите.

Дата на последна актуализация на Общи условия, Политика за лични данни и Политика за бисквити: 26 ноември 2019

Общи условия Copyright © 2019